دسته بندی محصول :

بگ فیلتر

بگ فیلتر (غبارگیر کیسه‌ای)

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺧانه‌ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﮔﭻ و ﺳﯿﻤﺎن در ﮐﻨﺘﺮل آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻄ‌های ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺳﻠﺐ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ درﺻﺪد ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده‌اﻧﺪ و اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﯿﺴﺘم های ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ.

بگ فیلتر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در شرکت مهان صنعت ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻮای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎك ﮐﺮدن ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺷﯿﺮ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻧﺎزل‌ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻫﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﺣﺬف و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺟﺬب ﻏﺒﺎر از ﻫﻮای ﺧﺎرج ﺷﺪه از دراﯾﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻏﺒﺎر ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻮای ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﮔﺰوز ﻓﻦ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

عملکرد بگ فیلتر

معمولا بگ فیلترها از کیسه‌های پارچه‌ای بلند استوانه‌ای شکل تشکیل می‌شوند. سطح فیلترهای کیسه‌ای حاوی مخروط‌های کوچکی است که اجازه عبور ذرات از سطح فیلتر کیسه‌ای را نمی‌دهد، با ورود هوای حاوی ذرات آلاینده به بگ فیلتر و عبور آن از سطح فیلتر کیسه‌ای، لایه‌ای از ذرات بر روی سطح فیلتر کیسه‌ای تشکیل می‌شود تا جایی که دیگر هوا نمی‌تواند از سطح فیلتر کیسه‌ای عبور کند. سپس سیستم تمیزکننده وارد عمل شده و به صورت آنلاین یا آفلاین، فیلتر کیسه‌ای را برای انجام عمل فیلتراسیون آماده می‌کند.

مزایای استفاده از بگ فیلتر

استفاده از بگ فیلتر با هدف غبارزدایی هوا، مزایای بسیاری در صنایع مختلف دارد. این سیستم می‌تواند برای کارهای مختلفی مفید باشد. همچنین استفاده از بگ فیلتر از نظر شرایط زیست محیطی بسیار مناسب است. در این بخش با دیگر مزایای استفاده از بگ فیلترها آشنا می‌شویم:

 • راندمان و بازدهی بالا در استفاده
 • طراحی کاملا جدید و مدرن
 • دستگاهی کم مصرف که باعث مصرف بهینه انرژی می‌شود
 • کارکرد کم صدای سیستم بگ فیلتر
 • دارای قطعات قابل تعمیر و تعویض
 • موفق در آزمون‌های زیست محیطی

انواع بگ فیلتر

 1.  سنتی (غیره اتوماتیک)
 2. مکانیکی
 3. هوای معکوس
 4. جت پالس

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ بگ فیلتر

• ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﻣﮑﺲ ﺑﺎ تحمل درﺟﻪ ﺣﺮارت تا 240 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ‌ﯿﮕﺮاد
• ﺗﻮري ﻫﺎي ﻓﻮﻻدی ﻣﺸﺒﮏ داﺧﻠﯽ آﺑﮑﺎري ﺷﺪه
• دارای ﻓﻦ ﻣﮑﺶ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
• دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن PLC
• ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﯿﻠﺮ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﺗﺎری ولو

جنس بدنه و قطعات تشکیل دهنده بگ فیلتر

بدنه بگ فیلتر: شامل محفظه ی مکعب مستطیل یا استوانه ای به همراه قیف و پایه های فلزی و سقف که از جنس ورق آهن ST37 می‌باشند.

قطعات تشکیل دهنده بگ فیلتر عبارت‌اند از:

 • سبد های فلزی
 • کیسه های بگ فیلتر
 • قیف ونتوری
 • شیر برقی
 • تابلو برق PLC
 • شیر دوار ایر لاک (Rotary valve)
 • فن مکنده سانتریفیوژ
 • کمپرسورهوا
 • کپسول هوای فشرده

موارد مصرف و کاربردهای بگ فیلتر

 • کارخانه‌های تولید MDF و نئوپان
 • چوب بری ها
 • کارخانه های تولید عایق های الکتریکی
 • واحد های خردایش و آسیاب کردن سنگ معدن و مواد شیمیایی
 • بگ فیلتر کوره دوار کارخانه های پخت گچ، سیمان، آهک، دولومیت و …
 • کوره دوار ذوب شمش فلزات روی، مس، چدن، سرب و …

نکات مهم در خرید و استفاده بگ فیلتر ها

باید گفت که امروزه بگ فیلترها توسط تولید کنندگان زیادی ساخته می‌شوند و اگر قصد خرید بگ فیلتر یا غبارگیر را داشته باشید، ممکن است در مورد انتخاب بگ فیلتر خوب سوالاتی برای شما پیش بیاید. در این قسمت از مطلب به بررسی چند نکته‌ی مهم که هنگام خرید بگ فیلتر یا غبارگیر باید به آن توجه کنید، خواهیم پرداخت.

یکی از مهم‌ترین نکات در مورد خرید بگ فیلتر توجه به نوع مواد به کار رفته در ساخت آن است. با توجه به اینکه کیسه‌ها از جنس‌های مختلفی ساخته می‌شنود، هنگام انتخاب کیسه فیلتر باید به موارد زیر توجه نمود.

_مای گاز (دمای جریان هوای گرد و غبار ورودی)

– میزان رطوبت (میزان رطوبت در جمع کننده و ماهیت هیدروسکوپی گرد و غبار)

– ماهیت الکترواستاتیک یا ماهیت الکتریکی ذرات گرد و غبار

– میزان سایش ناشی از ذرات گرد و غبار یا میزان خورندگی ذرات

– مقاومت اسیدی و مقاومت قلیایی پارچه

– قابلیت پارچه برای آزاد کردن هر چه آسان‌تر گرد و غبار

– قابلیت نفوذ پذیری پارچه برای عبور هوا

– اندازه ذرات گرد و غبار

– قیمت کیسه

علاوه بر این موارد لازم است که به مواردی مانند افت فشار، سرعت فیلتراسیون و سرعت گاز بین کیسه‌ها توجه نمود.

قیمت خرید بگ فیلتر

انواع سیستم های بگ فیلتر با مناسب ترین قیمت توسط شرکت ما به فروش می رسد. چنانچه شما نیز قصد خرید انواع بگ فیلتر ها و همچنین سایر تجهیزات تهویه صنعتی با بهترین قیمت را دارید با ما تماس بگیرید.

ویژگی‌های ظاهری بگ فیلتر

دارای محفظه مکعبی یا استوانه‌ای به همراه قیف، پایه های فلزی و سقف می‌باشد.

بازار پخش بگ فیلتر

باکیفیت ترین بگ فیلتربا قیمتی استثنائی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد تا با پرداخت مناسب ترن هزینه در سایت مهان صنعت بتوانند نیاز‌های خود را بر طرف کنند. فروش با کیفیت ترین بگ فیلتر کیسه‌ای عمده و کلی که در مهان صنعت انجام می‌شود مزیت های بسیاری با خود به همراه دارد که از جمله این موارد می توان به کاهش قیمت ها اشاره کرد که به نفع خریداران می‌باشد.

 

فرم درخواست مشاوره

کارشناسان مهان صنعت آماده ارائه مشاوره رایگان جهت معرفی محصولات و خدمات شرکت هستند. با پر کردن فرم زیر در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.