دسته بندی محصول :

کارخانه تولید آسفالت سرد

کارخانه تولید آسفالت سرد «cold asphalt factory» مجموعه‌ای از تجهیزات صنعتی جهت تولید آسفالت سرد می‌باشد. این آسفالت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯽ‌ﻧﻈﯿﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و ﺑﺮودت زﯾﺎد، ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ترکﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ، ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درزﮔﯿﺮي و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي روش ﺳﺮد اﯾﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻪ از اﯾﺠﺎد ﭼﺎﻟﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، دارای ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ‌ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم اﺳﺖ.

آﺳﻔﺎﻟﺖ سرد ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ و ﻗﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﯾﺎ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﻗﯿﺮي ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼط ﻣﺼﺎﻟﺢ آن در ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻮرت ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد. امولسیون قیری شامل پراکندگی دو سیال مخلوط نشدنی در یکدیگر بوده که عموماً با استفاده از محصولی با عنوان امولسیون ساز یا عامل امولسیون ساز تهیه می‌شود. ساخت امولسیون قیری از قیر مشتمل بر اعمال بار الکتریکی به ذرات آن به همراه نیروی دافعه می‌باشد.

در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط، ﻗﯿﺮ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﮔﺮم ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺣﺮارت داده ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ، در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

انواع آسفالت سرد

آسفالت سرد کارخانه‌ای: آسفالت سرد کارخانه‌ای در کارخانه‌های ثابت و مرکزی آسفالت تهیه می‌شود و سپس برای پخش به محل مصرف حمل می‌شود.

آسفالت سرد مخلوط در محل: آسفالت سرد مخلوط در محل به دو روش زیر تهیه می‌شود:

 1. نوع مخلوط در محل که سنگ‌دانه‌ها در کنار و امتداد راه ریسه شده و روی آن قیرپاشی می‌شود و سپس عمل اختلاط و پخش با گریدر یا وسایل نظیر آن انجام می‌گیرد.
 2. نوع مخلوط در کارگاه که عمل اختلاط قیر و سنگ‌دانه‌ها در کارگاه‌های ثابت یا موقت انجام و مخلوط تهیه شده برای پخش به محل مصرف حمل می‌شود.

مزایای استفاده از کارخانه تولید آسفالت سرد

 • هزینه اولیه پایین تجهیزات
 • هزینه های عملیاتی و نگه داری پایین
 • هزینه پایین مخلوط نهایی
 • کاهش اثرات زیست محیطی، زیرا نیاز به گرم کردن و خشک کردن سنگ‌دانه ها نیست.
 • طراحی ساده
 •  سهولت انطباق برای طراحی متحرک و پیش ساخته
 • سهولت دستیابی به ظرفیت های تولید بالا
 • قابلیت تولید بچ های کوچک
 • تولید بدون هدر رفتن مواد
 • ذخیره مواد مخلوط ضروری نیست.
 • قابلیت افزودن RAP

تجهیزات کارخانه تولید آسفالت سرد

 • سیلوهای مصالح سرد
 • نوار نقاله زیر سیلوهای سرد
 • نوار نقاله سیستم توزین پیوسته
 • مخلوط کن
 • سیلو سیمان
 • اسکرو های سیمان
 • سیستم توزین سیمان
 • مخزن آب
 • پمپ آب
 • مخزن قیر امولسیون
 • پمپ قیر امولسیون
 • نوار نقاله محصول نهائی

قیمت خرید cold asphalt factory

کارخانه تولید آسفالت سرد«cold asphalt factory» از نظر قیمت، وابسته به نرخ روز است. قطعات و ماشین آلات این کارخانه همگی دارای طراحی پیشرفته و نوین علم روز دنیا هستند. مهان صنعت کانی این امکان را برای شما مشتری گرامی پدید آورده است که کارخانه تولید آسفالت سرد را به صورت شخصی سازی سفارش دهید. نیاز خود را با مشاوران مهان صنعت کانی در میان بگذارید تا متناسب با نیاز شما تجهیزات کارخانه تولید آسفالت مخصوص خودتان را به شما معرفی کنند.

بازار پخش کارخانه تولید آسفالت سرد

این روزها بازار پخش گسترش بسیاری یافته است. شما می‌توانید به صورت آنلاین و از راه دور به بازار پخش دسترسی کامل داشته باشید و آنچه را که نیاز دارید تهیه کنید. از مزایای بازار پخش آنلاین تنوع بسیار بالای محصولات ارائه شده است. مهان صنعت کانی علاوه بر فروش حضوری و بازار پخش فیزیکی با در دسترس گذاشتن مشاوران خبره و متخصص برای مشتری فعالیت و مشارکت بالایی در حوزه بازار پخش آنلاین دارد که خدمات رسانی را بسیار آسانتر می‌کند.

برای خرید کارخانه تولید آسفالات سرد با عنوان انگلیسی cold asphalt factory می‌توانید با ‌شماره‌های موجود در وبسایت تماس بگیرید. تیم پشتیبانی و خرید ما بهترین مشاوره را به شما عزیزان ارائه می‌دهند. بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت این دستگاه را در مهان صنعت پیدا می‌کنید.

همین الان تماس بگیرید

فرم درخواست مشاوره

کارشناسان مهان صنعت آماده ارائه مشاوره رایگان جهت معرفی محصولات و خدمات شرکت هستند. با پر کردن فرم زیر در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.