دسته بندی محصول :

بگ فیلتر

ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻏﺒﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻮ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ذوب ﮔﯿﺮي و ذرات رﯾﺰداﻧﻪ اي ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮓ ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ روي ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ذﺧﯿﺮه ﻣﺎﺳﻪ و ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮي ﺳﻄﺢ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

• راﻧﺪﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺎده
• اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت ﺗﺎ دﻣﺎ 220 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
• ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻤﯿﺰﮐﺎري ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮا ﺑﺮﮔﺸﺖ
• اﺳﺘﻬﻼك ﮐﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫا

فرم درخواست مشاوره

کارشناسان مهان صنعت آماده ارائه مشاوره رایگان جهت معرفی محصولات و خدمات شرکت هستند. با پر کردن فرم زیر در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.