دسته بندی محصول :

کابین قدرت و کنترل

کابین قدرت و ﮐﻨﺘﺮل «control cabin and power panel» ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ تولید آسفالت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟوژي روز دﻧﯿﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﯽ، ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ را ﺑﺮاي اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺤﯿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ کابین قدرت و کنترل

• ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

• اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي 100 ﺷﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت

• ﻋﯿﺐ‌ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدﮐﺎر
• ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن
• داراي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺰارش‌ دﻫﯽ

همین الان تماس بگیرید

فرم درخواست مشاوره

کارشناسان مهان صنعت آماده ارائه مشاوره رایگان جهت معرفی محصولات و خدمات شرکت هستند. با پر کردن فرم زیر در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.