دسته بندی محصول :

الواتور مصالح و فیلر

الواتور در لغت به معنی بالابرنده می‌باشد که در کارخانه‌جات متعدد انواع آن به کار گرفته می‌شوند. در کارخانه پخت آسفالت نیز وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ‌ﻫﺎي ﮔﺮم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دراﯾﺮ و فیلر‌های جداشده توسط سیکلون را ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﺑﺮج ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ پخت آسفالت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ‌ﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ بوده و دارای ﺣﺮارت ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي است ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﮐﺖ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ می‌گردد.

در استفاده و ساخت الواتور مصالح و فیلر ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺸﺶ و ﭘﺎره ﺷﺪن ﺗﺴﻤﻪ در این تجهیزات زﻧﺠﯿﺮ‌ﻫﺎی ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده شده ﮐﻪ دارای بیشتر کیفیت ساخت بوده و در اﺛﺮ ﺣﺮارت دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ و ﯾﺎ ﮐﺸﺶ ﻧﮕﺮدﻧﺪ.

در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ دستگاه الواتور «Elevator of Materials and Filler» نیز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮏ اﺳﺘﺎپ (ترمز مکانیکی) ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه است ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎﮐﺖ‌ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻣﺰ و ﯾﺎ توقف ناگهانی دستگاه می‌شود.

در خصوص کاربری بالابر فیلر، فیلر تهیه شده در سیستم غبارگیر و بگ فیلتر به بالابر فیلتر انتقال پیدا می‌کند و سپس به مخزن ذخیره و باسکول فیلر انتقال داده می‌شوند.

همچنین ﺧﺮوﺟﯽ این دستگاه دارای ﺷﻮت دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻧﺪ و ﯾﺎ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻫﺪاﯾﺖ می‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اجزای تشکیل دهنده الواتور

  • قسمت حمل بار که باکت یا کیسه نام دارد
  • باند کششی که نیرو را برای رساندن مواد به حمل کننده بار ایجاد میکند که از جنس لاستیکی یا زنجیری است
  • پولی ها، چرخ زنجیرها و تکیه‌گاه
  • قاب یا محفظه

ازنظر متد بارگذاری این بالابرها به چند نوع تقسیم می‌شوند:

  • باسرعت زیاد و تخلیه گریز از مرکز
  • سرعت کم و تخلیه نیروی ثقل که بامنحرف کردم پولی بالا از راستای الواتور عملی می‌شود
  • سرعت کم باتخلیه نیروی ثقل که با منحرف کردن مسیر برگشت صورت می‌گیرد
  • سرعت کم با باکت‌های پیوسته
  • سرعت کم با تخلیه داخلی

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ Elevator of Materials and Filler

• ﺑﺎﮐﺖ‌ﻫﺎ داراي ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ از ﻓﻮﻻد ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺴﻤﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺮﭘﯽ
• داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ رﮔﻼژ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
• داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮﮔﺸﺖ
• ﭼﺮﺧﻬﺎي دوﺗﯿﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻌﻤﯿﺮات
• داراي درﯾﭽﻪ و ﺷﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮاد

کارخانه آلواتور فیلر و مصالح

شرکت مهان صنعت کانی یکی از برترین تولید کنندگان انواع ابزارهای کارخانه‌جات آسفالت‌سازی است که به صورت تخصصی بهترین مدل‌های آلواتور را تولید می‌کند. جهت بررسی قیمت و خرید آلواتور مصالح و فیلر به صورت آنلاین می‌توانید با مشاورین ما تماس گرفته و بعد از دریافت مشاوره آلواتور مورد نیاز خود را خریداری نمایید.

قیمت آلواتور

در تولید انواع آلواتور از آهن آلات استفاده می‌شود که بازار آن دارای نوسانات قیمت بسیار است. جهت سفارش و استعلام قیمت الواتور مصالح و فیلر باید ابتدا با ما تماس گرفته و تا قیمت روز را دریافت کنید.

همین الان تماس بگیرید

فرم درخواست مشاوره

کارشناسان مهان صنعت آماده ارائه مشاوره رایگان جهت معرفی محصولات و خدمات شرکت هستند. با پر کردن فرم زیر در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.